2024 Dick Whitson, Still life w_ oreo cookies 11 x 14 400

April 2, 2024